سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم جمعیت 0 تا 14 ساله به تفکیک جنس و استان در کشور: 1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9