سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
بعد خانوار به تفکیک استان :1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9