سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم جمعیت شهرستان ها از کل استان به تفکیک نقاط شهری و روستایی: 1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9