سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
جمعیت استان های کشور به تفکیک نقاط شهری و روستایی:1395
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9