سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نسبت جنسی شهرستان های استان گیلان به تفکیک نقاط شهری و روستایی
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9