سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
سهم جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی گیلان و کشور در سال‌های 84 تا97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9