سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نرخ بیکاری جمعیت 24-10 ساله نقاط روستایی استان گیلان و کشور در سال‌های 84-97
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9