سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان
معاونت آمار و اطلاعات
نرخ جمعیت دارای اشتغال ناقص زمانی گیلان و کشور طی سال‌های97-84
این نمــــــودار توسط نرم افزار ساوانا ایجاد شده است.
© 2020 Favana, Co. Savana Version 5.2.9